Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁCE SETA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
/w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO” - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka SETA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach 32-400, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36, tel.: 12 333 73 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.seta.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Administratorem dostępnym pod adresem e-mail podanym powyżej. Osoby nie korzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
  1. osobiście do siedziby Spółki SETA
  2. pocztą tradycyjną na adres ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36, 32-400 Myślenice,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO t.j. w celu wykonania umowy a także jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesu lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmioty przetwarzające, (np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, księgowe, prawnicze i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz właściwego jej wykonania.
 8. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 3 oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. W granicach i w zakresie określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania, wyłącznie w przypadkach szczegółowo określonych w RODO,
  4. usunięcia danych osobowych z wyłączeniem art. 17 ust. 3 RODO,
  5. przenoszenia danych osobowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 20 RODO
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. *Podanie danych osobowych dodatkowych „nieobowiązkowych” (np. numer telefonu) jest dobrowolne i ich podanie oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu usprawnienia kontaktu. W zakresie danych, co do których podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i przysługują Państwu wszystkie uprawnienia wymienione w pkt. 9, z wyłączeniem przypadków szczegółowo określonych w przepisach RODO.